Home » Mijn eigen scholen » Wat is kunst?

Kunst

Definitie door de redactie van Ensie. 

Gevonden op 23 september 2013 op http://www.ensie.nl/definitie/Kunst

Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen.

Kunst kan verdeeld worden in zuivere en vrije kunst (doelend op alleen de schoonheid) en in gebonden kunst. In gebonden kunst doen zich ook niet-esthetische doeleinden gelden, zoals kunstnijverheid en welsprekendheid. Er kan een indeling gemaakt worden vanuit het standpunt van de zintuiglijke waarneming gezien. Hiermee worden kleuren, gestalten, klanken en tonen bedoeld. Onder kunst die alleen voor het zicht bedoeld is vallen bijvoorbeeld architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, met name in rustende beelden. Poëzie en muziek zijn kunstvormen die zich alleen richten op het gehoor, net als danskunst en toneel die ook voor het oog zijn bedoeld. De kunst komt voort uit een van de fundamenteelste neigingen van de mens. Sinds de oertijd werden er al rotsschilderingen van jachtdieren en versieringen gemaakt.

Definitie van de encyclopedie op het internet:

 1. kunst
  de kunst zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kʏnst] Verbuigingen:   kunst|en (meerv.) 1)het maken van unieke creatieve dingen, zoals een schilderij of een beeld, of de producten zelf Voorbeelden:   `grafische kunst`, `beeldende kunst`, `In een museum k...
  Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kunst

 2. kunst
  Het is niet mogelijk een determinerende definitie te geven, omdat kunst een sociologisch, psychologisch én historisch gebonden begrip is. En dus continu in beweging. Kunst is in die zin een verzamelbegrip voor het totaal aan kunstuitingen, zoals dat gegroeid is vanuit historische en culturele tradities. Nieuwe toevoegingen worden bepaald door `de
  Gevonden op http://www.cultuurnetwerk.nl/indexdef.htm#kunst

 3. kunst
  Meer specifieke term: architectuur, beeldende kunst, kunstuitleen, literatuur,
  Gevonden op http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/kunst.htm

 4. kunst
  Te gebruiken met betrekking tot de bestudering of uitoefening van de schone kunsten, of schone kunsten en kunstnijverheid samen. Gebruik `kunsten` met betrekking tot de beeldende en uitvoerende kunsten samen. Gebruik `kunstwerken` of `kunstobjecten` voor de feitelijke werken of objecten van schone kunsten of kunstnijverheid.
  Categorie: Vakgebied
  Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

 5. Kunst
  Let op: Spelling (deels) uit 1864: ? Konst, v. (-en), vaardigheid tot het verrigten van iets; handigheid; kunst (in tegenstelling van wetenschap); de werktuigelijke -en, [bijvoorbeeld] het ivoordraaien enz.); de vrije -en, [bijvoorbeeld] de dichtkunst enz.); de schoone -en, [bijvoorbeeld] de toonkunst enz.); de beeldende -en, [bijvoorbeeld]
  Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

 6. kunst
  [zelfstandig naamwoord]• iets moois dat door mensen gemaakt is
  vb:houdt u van moderne kunst?
  • beeldende kunsten [schilderen en beeldhouwen]

  • uit de kunst! [geweldig]

  het kunnen doen van iets moeilijks
  vb:hij verstaat de kunst een goed gesprek te voeren
  • z
  Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_K/W1341.HTM

 7. kunst
  •een subjectieve expressie van een mens die ofwel de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar in een scheppende activiteit uit of een schepping is die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins voorstelbare) uiting of product met een bepaalde gevoe
  Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kunst

 8. KUNST
  1) Ars 2) Artistieke vaardigheid 3) Artistieke uiting 4) Artistiek product 5) Bekwaamheid 6) Behendigheid 7) De vaardigheid van een grote truc (crypt.) 8) Een middel om wijzer te worden (crypt.) 9) Frats 10) Foef 11) Handigheid 12) Imitatie 13) Is geen echte truc (crypt.) 14) Kneep 15) Kunstgreep 16) Kunstje 17) Listige handeling 18) Manier om iets
  Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KUNST/1

 9. Kunst
  Onder kunst wordt verstaan: Het product van creatieve menselijke uitingen zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, film, interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, of bouwkunde. == Kunst - een definitie == Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling (één of meer van) de menselijke zintuigen é
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst

 10. Kunst
  [voorvoegsel] - Het voorvoegsel kunst- in de zin van op kunstmatige wijze verkregen, wordt of werd aan een groot aantal materialen toegevoegd om aan te geven dat het om kunstmatig verkregen stoffen ging. Sommige van deze woorden zijn in onbruik geraakt, bijvoorbeeld: Andere van deze woorden zijn nog volop in gebruik, zoals:
  Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunst_(voorvoegsel)

 11. kunst
  -matig, factitius; -nier, zie hemodialyse; -oog, zie prothese; -penis, dildo; -vlees, zie TVP.
  Gevonden op http://www.nederlands-woordenboek.com/kunst

 12. Kunst
  De omschrijving die Torres en Kamhi van Ayn Rand stellen, is: “Kunst is een selectieve recreatie van de werkelijkheid in overeenstemming met de metafysische waarde-beoordeling van de artiest.” In de maatschappij praat “iedereen” over kunst, en “niemand” weet waar hij het over heeft. Ook politici geven geen defini...
  Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Definitie via wikipedia:

Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, film, interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, of bouwkunde.

Definitie van kunst

Elke definitie van kunst is cultuurspecifiek en tijdgebonden. Van vrijwel elke cultuur zijn voorwerpen bekend die zich onderscheiden van ‘gewone’ objecten doordat er in het algemeen een hogere esthetische waarde aan wordt toegeschreven. Dergelijke objecten hebben soms niet-esthetische - ceremoniële of religieuze of propagandistische - functies, en soms niet. Ook binnen eenzelfde cultuur kunnen opvattingen over kunst evolueren: er ontstaan nieuwe genres en er ontwikkelen zich andere kunstvormen, waardoor het idee over de functie en de aard van kunst verandert.

Traditionele definities van kunst zijn gebaseerd op een bepaalde eigenschap van het kunstwerk, op de representatieve, expressieve, en de formele eigenschappen. Er zijn dus representatieve of mimetische definities, expressieve definities en formalistische definities, die stellen dat kunstwerken worden gekenmerkt door hun figuratieve, expressieve en formele eigenschappen. Een van de oudste ons overgeleverde beschouwingen over kunst is die van Plato, die in de Staat het kunstwerk typeert als mimetisch, ‘slechts’ een nabootsing van de werkelijkheid (en dus inferieur). De 18e-eeuwse verlichtingsfilosoof Immanuel Kant definieert in zijn Kritik der Urteilskraft (1790) een kunstwerk als 'een soort voorstelling die een doel op zich is, maar niettemin de mentale vermogens voor gezellige communicatie bevordert.' Ook andere invloedrijke filosofen zoals Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche hebben zich beziggehouden met kunstbeschouwing - zie daarvoor het artikel esthetica.

Conventionalistische definities kwamen onder druk door de opkomst, in de twintigste eeuw, van kunstwerken die sterk afweken van alle voorgaande kunstwerken. Avant-garde werken zoals de 'Fontein' van Marcel Duchamp (een gewoon urinoir dat Duchamp in 1915 tentoonstelde op de Armory Show in Philadelphia) en andere "ready-mades" onttrokken zich aan elke traditionele definitie van kunst. Hetzelfde kan gezegd worden van andere conceptuele werken zoals Robert Barry's All the things I know but of which I am not at the moment thinking - 1:36 PM; June 15, 1969 en John Cages 4" 33. Het scepticisme over de mogelijkheid en de waarde van een definitie van kunst leidde sinds de jaren 1950 tot een discussie binnen de esthetiek die nog steeds gaande is.

Gezien vanuit de maker of de waarnemer

Kunst kan bekeken worden vanuit de maker of de waarnemer (in impressionistische zin).

Vanuit de maker gezien drukt het de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar uit in een scheppende activiteit.

Gezien vanuit de waarnemer is kunst een schepping die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins voorstelbaar) uiting of product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling. Meestal doet kunst een beroep op het menselijk gevoel voor esthetiek, maar kan daar soms ook op schokkende wijze afstand van doen. Aan de waarnemer biedt kunst de mogelijkheid om te worden meegenomen uit de dagelijkse realiteit, naar een door die kunstenaar gecreëerde wereld, of anders de mogelijkheid om die dagelijkse realiteit vanuit een ander perspectief te ervaren.

Kunst als ambacht

Een vroege betekenis van het woord 'kunst' is kunde of ambacht. Mandenmaken kán bijvoorbeeld een kunst zijn, maar ook een ambacht. Als de mandenmaker slechts de bedoeling heeft een mand te maken die groot genoeg is om een paar kilo aardappelen te bevatten, kan niet gezegd worden dat hij een kunstenaar is. Hij is dan wellicht een bekwaam ambachtsman. Maar als hij daarnaast aan die mand een zo fraai mogelijke, unieke, vorm tracht te geven dan is het vrijwel zeker, dat men met een kunstenaar te doen heeft en dat zijn manier van vlechten tot de kunsten gerekend kan worden. Een ander voorbeeld waarin een ambacht ook als een kunstuiting beschouwd mag worden is de verfijnde kookkunst. Het creëren van opzichzelfstaande werken (dus geen massaproductie) is lang een voorwaarde geweest om iets kunst te noemen. Door moderne technieken is dit sinds de jaren 80 minder belangrijk geworden. Tegenwoordig kennen we kunst in veel verschillende, zelf digitale vormen. Foto's, films, muziek en zelfs bepaalde websites kunnen tegenwoordig kunst genoemd worden.

Geschiedenis

Nuvola single chevron right.svg Zie Kunstgeschiedenis voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Portretten uit verschillende tijden en stijlen. Met de klok mee vanaf linksboven: een zelfportret van Vincent van Gogh, een Afrikaans Chokwe-beeld, een detail uit de De Geboorte van Venus van Botticelli en een Japanse Tempelleeuw.

Kunst met de bedoeling en betekenis zoals we die tegenwoordig kennen is pas ontstaan in de periode van de renaissance. Voor die tijd werd kunst niet gezien als een individuele expressie maar als een middel om vorm te geven aan religieuze symbolen en vertellingen. Kunstenaars zoals beeldhouwers, kunstschilders en houtsnijders, werden tot het einde van de middeleeuwen gezien als een bijzondere elite onder de ambachtslieden. Zij werkten meestal in opdracht van de kerkelijke machthebbers, of rijke families en maakten bijvoorbeeld een beeldhouwwerk of plafondschildering. Het signeren van een kunstwerk als bevestiging van het individuele kunstenaarschap zoals we dat nu kennen was in die tijd ongebruikelijk. De oudste vormen van kunst dateren van 22.000 voor Christus en hadden waarschijnlijk een sterk religieuze of symbolische betekenis en werden bijvoorbeeld gebruikt binnen de context van een ritueel. Een voorbeeld is de Venus van Willendorf. Latere vormen van kunst (muziek, dans, theater, en tekenen/schilderen) werden gemaakt ter ere van een bijzondere gebeurtenis, zoals een huwelijk of een troonopvolging.

Het waardeoordeel van de toeschouwer

Eén kenmerk hebben alle kunstwerken gemeen, of het nu een schilderij is, een theaterstuk of literatuur: kunst bezit een bepaald patroon, een bepaald ontwerp. De kunstenaar heeft het op zorgvuldige wijze gecomponeerd. Toch hoeft dat niet altijd zo te lijken. Kunst wordt pas kunst op het moment dat het wordt waargenomen; de toeschouwer (luisteraar, voeler, proever, etc.) die de kunst waarneemt kan het mooi of lelijk vinden, beide kunnen het doel van de kunstenaar zijn geweest. De manier waarop de toeschouwer het kunstwerk ontvangt en welke reactie het uitlokt bij critici noemen we ook de receptie.

Een kunstenaar legt in zijn werk vaak zijn diepste gevoelens van vreugde, verdriet, vrees, mening of godsvrucht neer. Dat soort kunst spreekt een eigen taal, die verstaan kan worden door degene, die het kunstwerk ziet of er naar luistert. Toch hoeft het geen doel van een kunstwerk te zijn dat de toeschouwer daadwerkelijk de persoonlijke expressie ziet die de kunstenaar ermee "vertelt".

Veel zogenaamde "moderne kunst" (als we daartoe geen films, literatuur, popmuziek en andere voor veel mensen toegankelijke kunstvormen rekenen) is voor het publiek moeilijk te begrijpen. Dat komt doordat de onzekerheid en nieuwheid van deze tijd wordt verbeeld in de kunst, en contemporaine interpretatie is traditioneel erg subjectief.[bron?]

Graffiti in Rome

Abstractie in de kunst

Wie naar beneden kijkt uit een vliegtuig, dat kilometers hoog door het luchtruim suist, ziet een kleurig patroon van het landschap: het lijkt in niets op schilderijen met een direct herkenbare voorstelling (bijvoorbeeld een schilderij van een bos). Het beeld is door het ongewone standpunt van de toeschouwer veranderd in een abstract patroon. Veel moderne kunstenaars (schilders, beeldhouwers, tekenaars, fotografen, kunstwevers, enz.) hebben zich tot het abstracte patroon gewend. Ze zijn afgestapt van de traditionele afbeelding van de werkelijkheid en zoeken hun motieven in de werkelijkheid zoals zij die onder bepaalde omstandigheden zien of zoals zij deze willen gebruiken als aanleiding om hun eigen gevoelens tot uitdrukking te brengen. Abstracte kunst is niet gemakkelijker te maken dan traditionele, realistische kunst. Goede abstracte werken zijn meestal zeer zorgvuldig overwogen en gecomponeerd en veel bekende abstracte schilders hebben jarenlang naar de natuur gewerkt, voordat ze zich aan abstracties waagden.

In Australië maken de Aboriginals al duizenden jaren abstracte kunst. Maar de abstracte kunst in de westerse kunstgeschiedenis ontstaat pas aan het begin van de 20e eeuw. Belangrijke kunstenaars zoals Cézanne, Picasso en Kandinsky hebben bijgedragen aan de abstractie in de schilderkunst. De belangrijkste Nederlandse abstracte kunstenaar is Piet Mondriaan.

Magisch realisme

In de abstracte kunst zijn talloze richtingen. Sommige kunstenaars werken volgens een methode, die we halfabstract of geabstraheerd zouden kunnen noemen. In een geabstraheerd schilderij zijn mensen, bomen, gezichten en voorwerpen nog wel te herkennen, maar ze zijn op alle mogelijke manieren vervormd of uit hun verband gerukt (magisch realisme). Dat abstracte kunst juist in deze tijd is ontstaan, is eigenlijk niet zo vreemd. Kunstenaars reageren meestal op het karakter en de geest van een bepaalde tijd. Onze tijd is een overgangstijd; oude ideeën tuimelen omver en gevestigde overtuigingen worden door allerlei oorzaken aan het wankelen gebracht en dat alles komt op een of andere wijze tot uitdrukking in verscheidene moderne kunstvormen; in de schilderkunst evengoed als in het werk van moderne beeldhouwers en in de composities van hedendaagse componisten en liedjesschrijvers. En zelfs toegepaste kunsten (zoals het ontwerpen en uitvoeren van meubels en van gebruiksvoorwerpen) kunnen zich niet helemaal aan de invloed van de abstracte kunst onttrekken en leveren werk af, dat vaak sterk afwijkt van het traditionele.

Toegepaste kunst

De moderne toegepaste kunst (architectuur, binnenhuisarchitectuur, industriële vormgeving, fotografie, grafische vormgeving en modevormgeving) wordt tegenwoordig door tal van factoren beïnvloed. Kunstenaars, die zich met deze kunstvormen bezighouden, besteden bijvoorbeeld bijzonder veel aandacht aan de bruikbaarheid van hun producten. Ze streven, om een voorbeeld te noemen, naar een zeer mooie stoel – maar zorgen er tegelijkertijd voor, dat die stoel uiterst gemakkelijk zit en dat de bruikbaarheid ervan niet wordt opgeofferd aan de schoonheid. Bovendien houden zij rekening met allerlei ontdekkingen van de moderne wetenschap. Sinds ze bijvoorbeeld weten dat blauwe kleuren de meeste mensen een gevoel van kilheid geven en rode en gele kleuren een gevoel van warmte, zijn ze in staat voor allerlei omstandigheden een betere kleurcombinatie te ontwerpen.

Kunstvormen

Binnen de kunst zijn verschillende stijlperioden en ook veel verschillende schilderstijlen. Zie de Europese kunststromingen.

Beeldende kunst

Schilderkunst en Tekenkunst

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Schilderkunst
Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Tekenkunst

Al de vroegste mens gebruikte kleuren om in rotswanden afbeeldingen te maken van de wereld om hem heen. In later tijden is de teken- en schilderkunst geëvolueerd tot een ontzettend brede kunstvorm, met uitingen in vele vormen. Van figuratief (“je ziet wat het is”) tot abstract (“je voelt en ervaart wat het zou kunnen zijn”). Uit de schilderkunst zijn andere kunstvormen ontstaan, waartoe bijvoorbeeld de mengvorm van tekening en tekst, de strip, behoort. Veel andere kunstvormen zijn terug te voeren op de schilderkunst: borduurwerk is bijvoorbeeld een vorm die in plaats van verf garen neemt.

Fotografie

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Fotografie

Grafiek

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Grafiek (kunstvorm)

Beeldhouwkunst

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Beeldhouwkunst

De beeldhouwkunst omvat een grote verscheidenheid aan kunstuitingen, van niet alleen praktische gebruiksvoorwerpen als potten en bekers tot installaties op stadspleinen en langs snelwegen, die soms zelfs kunnen bewegen. Tussen beeldhouwkunst en schilderkunst is een grote band te zien. Ook hier is sprake van figuratieve kunst en abstracte kunst. Een groot verschil is dat beeldhouwkunst ook in praktische voorwerpen terug te vinden is (hoewel ook schilderkunst afgebeeld wordt op koekblikken en dergelijke, en als muurschildering onderdeel van de architectuur kan uitmaken).

Moderne media

Onder moderne media vallen kunstvormen als videokunst, audiovisuele installaties, digitale media. Ook wel multimedia of nieuwe media genoemd.

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Mediakunst

Theater

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Theater (kunstvorm)

Door zijn lichaam en stem in te zetten in het uitbeelden van de wereld om hem heen èn de wereld van de goden maakte de mens al een vroege vorm van theater. Tegelijkertijd ontstonden muziek en dans als kunstvormen, die vaak samengaan. Door de oude Grieken werd het theater tot volwassen kunstvorm gebracht, en nadat de Romeinen het van de Grieken overnamen, en later lieten doodbloeden, ontstonden in de vroege Middeleeuwen weer nieuwe vormen van theater. Eerst in de kerk, later voor de deur van de kerk, en nog later ver van de kerk vandaan. Tegenwoordig wordt theater vooral op speciaal daarvoor gemaakte locaties gebracht. Ook bij deze kunst wordt verschil gemaakt tussen realistisch en abstract theater.

Muziek

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Muziek

Net als theater vindt muziek zijn oorsprong in de riten van primitieve volken. Langzaam leerde de mens om van de materialen om zich heen instrumenten te maken, die elk een ander geluid voortbrachten. Van holle boomstam tot drumstel, van rietje tot klarinet. Muziek heeft een enorme reikwijdte: de klassieke componisten die harmonisch componeerden, de trommels van de primitieve volkeren, de basdreun van moderne dance, de moderne klassieke componisten die atonale werken neerzetten.

Dans

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Dans

Ook in dans is er de figuratieve en de abstracte vorm. Het ontstaan van dans gaat gelijk op met het ontstaan van het theater, waarbij je kunt zeggen dat er in de eerste vormen nauwelijks onderscheidt te maken is tussen dans en theater. Ook nu gebruiken dans en theater veel dezelfde manieren van opbouw van een werk, waarbij tegenwoordig zelfs vaak tekst te horen is in dans.

Filmkunst

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel film

De filmkunst of cinematografie is een kunstvorm die niet altijd tot de kunst wordt gerekend omdat het amusement zou zijn en derhalve tot de populaire (cultuur) hoort. De films die niet alleen zijn gemaakt voor amusement, maar die de toeschouwer tot denken aanzetten en meer doen dan alleen vermaken worden wel tot de kunst gerekend. Zulke films worden ook wel arthouse-films genoemd. Deze films worden over het algemeen niet vertoond in een gewone grote bioscoop. maar in de wat kleinere arthouse-bioscopen.

Architectuur

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Architectuur
Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Papierarchitectuur

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving, inclusief landschappen, steden, gebouwen en interieurs. Soms wordt architectuur ook 'bouwkunst' genoemd.

Mengkunst (Cross-over)

Het combineren van verschillende kunstvormen en disciplines noemt men soms cross-over. Ook het combineren van verschillende uitingen binnen een bepaalde kunstvorm (hiphop met klassieke muziek bijvoorbeeld) wordt cross-over genoemd. Al vanaf het begin van de kunsten worden er uitwisselingen en mengvormen gemaakt. Voorbeelden van mengkunst vindt men bij De Groep, die enerzijds figuratieve en abstracte kunst wilde combineren en anderzijds teken-/schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. Een andere naam voor cross-over mengkunst is: eclecticisme. Dat staat voor het streven verschillende stijlelementen te versmelten tot iets nieuws.

Literatuur

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Literatuur

Strip

Nuvola single chevron right.svg Zie ook het artikel Stripverhaal

Het stripverhaal is een gecombineerde kunstvorm, waarbij tekst en grafiek samen een geheel vormen.

Kunstuitleen

In veel grote steden zijn organisaties voor kunstuitleen gevestigd. Soms noemt men een kunstuitleen ook een artotheek. Dit soort instelling is vergelijkbaar met een bibliotheek maar men leent er kunstwerken in plaats van boeken. Kunstliefhebbers kunnen er lid van worden en één of meerdere kunstwerken lenen. Soms wordt tijdens het lidmaatschap een saldo opgebouwd waarmee men een kunstwerk naar keuze kan aankopen. Vaak organiseren artotheken wisselende tentoonstellingen, die aansluiten bij de doelstelling een breed publiek de gelegenheid te geven met de hedendaagse kunst in aanraking te komen. Soms worden opdrachten gegeven aan kunstenaars om een werk in oplage te vervaardigen, dat daarna voor de leden van de kunstuitleen tegen een gereduceerde prijs te koop is. Instellingen voor kunstuitleen proberen de drempel te verlagen, die sommige mensen ervaren bij het betreden van een galerie. Daarnaast kan verkoop en verhuur via de kunstuitleen een bron van inkomsten zijn voor kunstenaars.

Kunstevenement

Een kunstevenement is een evenement met als hoofdattractie het kijken naar beeldende kunst, bijvoorbeeld een kunstbeurs of een biënnale.

Moderne tijden

Kunstenaars en galerieën maken steeds vaker gebruik van internet om kunst te ontsluiten voor het grote publiek.

Definitie van mezelf ( Hans de Groot)  en ik zet dan even het woord KUNST tegenover het woord LABELEN

Labelen

We zijn gewoon om van alles onder te verdelen en van alles te ordenen en zo wisselen we persoonlijke gedachtes aan elkaar uit. Voordat we er erg in hebben zijn we dus zelf al aardig aan het labelen en hebben we bij wijze van spreken iemand van boven tot onder helemaal onder de stikkers geplakt. Doen we dat niet, dan raken we vaak geheel de kluts kwijt.

Vroeger wilden we natuurlijk ook al geheugensteuntjes hebben, maar die zagen er wat anders uit dan dat tegenwoordig het geval is. Het was toen slechts een knoop in een zakdoek die je aan slechts 1 ding kon doen helpen herinneren.

Tegenwoordig hebben we een portemonaie vol met "labeltjes"  die we pasjes zijn gaan noemen en we weten niet beter dan dat we er maar op moeten gaan vertrouwen om ze te gaan gebruiken en dat het allemaal klopt en ons niet te bedreigend zal hoeven te worden.

Toch is dit helaas niet altijd het geval en kunnen ook die "labeltjes"  aan de bel trekken of gewoon af en toe buiten werking treden. Of in het ergste geval kunnen we sommige labeltjes kwijt raken en soms zijn dan die labeltjes zeer moeilijk om weer te pakken te krijgen.

Tja, had je er maar beter op moeten letten, stelt men dan maar al te graag.

 

We labelen echt niet alleen maar dingen, maar ook elkaar en onszelf. Komen we iemand tegen dan zal de ander vaak zonder dat hij of zij dat in de gaten zal hebben, de ander in een ommezien onder de stikkertjes kunnen plakken bij wijze van spreken. Men noemt die vooroordelen en daar kan men dan maar het beste zo voorzichtig mogelijk mee omspringen, want voordat je er erg in hebt heb je de ander of heeft de ander jou van  bewegingsvrijheid beroofd en dat doet de mens vaak ongemerkt op een uiterst slimme en doortrapte manier.

Is er niemand die hem of haar dan een halt toeroept, dan zal hij of zij zonder meer een totaal verkeerde weg inslaan en zal men volharden in een gedachte die zeker niet correct zal kunnen zijn.

Hoe immers te oordelen zonder dat je het zelf met werkelijk grote overtuiging zult weten en het een ander echt duidelijk zult kunnen maken?

Daarom zullen we er goed aan doen om door te krijgen van wat ons eigen labeleffect zal doen en aan zal kunnen richten bij een ander.

We hebben nameliljk allemaal een eigen wil van onze lieve Heer gekregen en daarmee kunnen we dan gaan kiezen van wat we maar willen, maar hetgeen dat we daadwerkelijk zullen kiezen zal niet altijd zonder gevolgen zijn en zelfs tot grote rampen kunnen gaan leiden.

Dit is door de eeuwen heen al heel erg veel gebeurd zowel in het groot als in het klein. Zo labelen we dus alles waar we een betekenis aan toe willen kennen en schrijven we het op dan labelen we  al

Wat is kunst?

Zoals we alles labelen, labelen we ook het woordje  `Kunst` en dat is een zeer lastig woord.

Ik kan dan ook maar het beste stellen dat Kunst voor mij meer een soort van beweging is waarbij mensen zich verdiepen in de scheppende  kracht en hiermee vaak belangrijke essenties van leven weten te raken. Een kunstenaar geeft dus een beeldend verhaal en geeft antwoord van wat voor hem of haar is.

Voor mij zelf is het interessant wanneer ik er iets in een ander kan herkennen, een ander verhaal mij uit kunnen en willen dagen en mijn nieuwgierigheid er door aangewakkerd wordt. Afgelopen weken bezocht ik meerdere kunstscholen en zag exposities van mensen met  hun verschillende verhalen.

Op deze site dus een selectie die ik tegen kwam.

      

 Hans de Groot Rijswijk 25 juli 2013


What is art?

 

What is art?

As we label everything, we also label the word 'Art' and that is a very tricky word.

I can even say that the best Art for me is more a kind of movement where people immerse themselves in the creative power and will often know important essentials of life to touch. So an artist gives a visual story and answers to what is for him or her.

For myself, it is interesting when I can recognize something in another, another story from me and want to days and my curiosity is sparked by it. Last weeks I visited several art schools and saw exhibitions of people with their different stories.

On this site, so a selection that I encountered.

Hans de Groot Rijswijk July 25, 2013