Home » Den Haag kunstschool » Kunstacademie Den Haag 2019

Afgestudeerden

in Den Haag 2019

Graduates

in The Hague 2019

 

Welkom hier op deze website waarbij ik je graag een indruk wil geven van een paar eindexamens in Den Haag, maar ook in Rotterdam. Hierbij als eerste toon ik graag mijn persoonlijke indruk van mijn bezoek aan de kunstacademie eindschouw in Den Haag.

Ik vind het altijd fijn om nieuwe onderzoekers  te ontmoeten en met ze te praten. Want het is nooit zo dat mensen het allemaal alleen kunnen. We hebben elkaar allemaal nodig en dat is niet zomaar een opmerking, maar dat is een gegeven dat ik na ruim 60 jaar ben gaan ervaren. Dus ik heb jou ook mogelijk nodig om voor mij tot een aanvulling te kunnen zijn en jij hebt misschien mij wel nodig.

Schroom daarom nooit om mij te benaderen.

Mijn huis staat altijd voor je open, al moet je dan wel  tegen een heel klein beetje rommel kunnen.

En misschien wie weet, kan je me dan wel gelijk helpen om "wat rommel" van mij  en "wat rommel" van jou, samen te gaan ordenen.

Om mezelf even een klein beetje aan je voor te stellen: 

Mijn naam is Hans en ik wordt op 31 augustus 2019 62 jaar oud. Ik ben  oprichter van stichting Bando ( sinds 2006 een stichting die verschillende vormen van kunst met elkaar wil verbinden) onderzoeker van vele actuele verhalen, ontwerper van verschillende leerlijnen en bouwer van meer dan 30 persoonlijke websites. (sorry, het is een beetje uit de hand gelopen)

Weet in ieder geval dat ik graag aansluiting zoek bij en wil me graag bij enthousiaste mensen die nog begaan zijn met een brandend vuur om te willen verscpreiden.

Mijn wens:

Een groot verhalenevenement te gaan houden, waarbij ik zeggenswaardige verhalen van Nederlend met andere landen aanschouwelijk maak en de belangrijkheid van kunst daar een grote rol in laat spelen

Kijk  voor informatie over kunst  eens naar een recente diaserie van de kunsthistoricus Jan Sieslink en mocht je niet van de achtergrondmuziek houden, vervang je het geluid maar even met iets van je eigen smaak. De titels zijn niet altijd even scherp, maar Jan Laurens Siesling is in ieder geval een echte kunstbroeder voor mij zoals hij dat zelf in zijn natitie van het boekje "KUNST IS MEER" persoonlijk heeft willen schrijven

 

Voorts ben ik in Den Haag en omgeving bekend als netwerker die contacten kent met veel ondernemersplatformen in Den Haag, Amsterdam of Rotterdam. aan wie ik je mogelijk graag  wil voorstellen.

 

Oh ja, en dan ben ik ook nog straatmuzikant zo af en toe.

 

En op zaterdag 10 Augustus 2019 heet ik  je vanaf 10 uur de hele dag van harte welkom in mijn huis en atelier in Rijswijk ( Louis Bouwmeesterstraat 82, 2284 XT Rijswijk.) Ik zal zorgen voor thee  koffie, limonade, gekoeld water en Maria koekjes.

Welcome here on this website where I would like to give you an impression of a few final exams in The Hague, but also in Rotterdam. I hereby first like to show my personal impression of my visit to the art academy final theater in The Hague.


I always like to  meet new researchers and talk to them. Because it is never the case that people can do it all on their own. We all need each other and that is not just a comment, but that is a fact that I started to experience after more than 60 years.
So I may also need you to be a supplement for me and you may need me.
Therefore never hesitate to approach me.
My house is always open to you, although you have to be able to handle a very small amount of mess.

And maybe who knows, can you help me immediately to organize "some junk" from me and "some junk" from you.

To introduce myself a little bit:

My name is Hans and I will be 62 years old on 31 August 2019.
I am the founder of the Bando foundation (since 2006 a foundation that wants to connect different forms of art) researcher of many current stories, designer of different learning lines and builder of more than 30 personal websites. (sorry, it got a bit out of hand)
In any case, know that I would like to connect with and want to spread with enthusiastic people who are still concerned with a burning fire.
My wish:

To start a big story event, in which I show meaningful stories from Nederlend with other countries and let the importance of art play a major role in this.

For information about art, take a look at a recent slide series by art historian Jan Sieslink and if you don't like background music, just replace the sound with something of your own taste. The titles are not always sharp, but at least Jan Laurens Siesling is a true art brother for me, as he himself wanted to write in the booklet "ART IS MORE"


I am also known in The Hague and surroundings as a networker who has contacts with many entrepreneurial platforms in The Hague, Amsterdam or Rotterdam. to whom I might like to introduce you.
Oh yes, and then I am also a street musician once in a while.
 

And on Saturday, August 10, 2019, from 10 a.m., I welcome you all day in my home and studio in Rijswijk (Louis Bouwmeesterstraat 82, 2284 XT Rijswijk.) I will provide tea, coffee, lemonade, chilled water and Maria cookies.