Kunst-scholen Digitale hartenkrant nr 12

Kunst omdat het moet.

Art because it has to.

Kunst is een hulpmiddel om jezelf te uiten en we kunnen een belangrijk voorbeeld worden. Ik neem aan dat wij als mensen ons best moeten doen om iets van echte waarde van het leven te maken.

Dus om een ‚Äč‚Äčecht doel te vinden.

Een belangrijk voorbeeld van een medemens in mijn leven was een mens die dit doel niet meer kon zien en werd daarmee de motor om dit onderzoek te willen gaan uitvoeren.

Dus dit onderzoek was zeker niet zonder een reden.

Niet zo lang geleden kwam ik een kinderliedje tegen dat ik wilde leren zingen:

"Elke regel is gemaakt met een reden."

Maar om mezelf eerst even aan u voor te stellen: mijn naam is Hans de Groot

En ik ben beeldend kunstenaar geworden.

Maar een beeldend kunstenaar met een grote aandacht voor zijn omgeving.

Van jongs af aan voelde ik me aangetrokken tot verschillende kunsten.

En de kunsten zag ik als voorbeelden waar de mens zich mee kan uitdrukken.

De waarde die ons juist ook zingeving kan geven. En dan kan je die zingeving op gaan vatten als werkelijke liefde waarbij mensen met elkaar in werkelijke harmonie kunnen samengaan.

Er wordt echter ook een tegenstander gesignaleerd. Dit is vertaald geworden als het woord 'satan" En "satan" wil alles dat werkelijke liefde voor zal kunnen staan tegen werken en ziet dat als "gevallen engel" helaas vaak tot zijn plicht.

Maar wat hij vertelt bestaat voornamelijk uit "pijnlichamen" en lopen uiteindelijk tot een dood spoor.

Het leidt de mens zeker niet tot werkelijke liefde of vrede.

In de kunst bekeken vanuit werkelijke liefde voor het leven, signaleren we:

De kunst van het beeld (beeldende kunst) 

De kunst van het woord (toneel)

De kunst van beweging (dans)

De kunst van de klank (muziek).

 Deze "4 kunsten” in harmonie en vrede met elkaar samen te laten gaan, zal een meerwaarde op aarde met zich mee kunnen dragen. Of kan ook uitgedrukt worden als dat wat men "werkelijke liefde" kan noemen.

Art is a tool to express yourself and we can become an important example. I guess we as humans must do our best to make something of real value out of life.

 

So to find a real purpose.

An important example of a fellow human being in my life was a person who could no longer see this goal and thus became the motor for wanting to carry out this research.

So this investigation was certainly not without a reason.

Not long ago I came across a children's song that I wanted to learn to sing:

 

"Every rule is made for a reason."

But to first introduce myself to you: my name is Hans de Groot

And I have become a visual artist.

But a visual artist with great attention to his environment.

From an early age I was attracted to different arts.

And I saw the arts as examples with which people can express themselves.

The value that can also give us meaning. And then you can perceive that sense of purpose as real love where people can go together in true harmony.

However, an opponent is also signaled. This has been translated as the word 'satan' And 'satan' wants everything that real love can stand for against works and as a 'fallen angel' unfortunately often sees that as his duty.

But what he says mainly consists of 'pain bodies' and eventually lead to a dead end.

 

It certainly does not lead man to real love or peace.

In art viewed from a real love for life, we observe:

The art of the image (visual arts)

The art of the word (theater)

The art of movement (dance)

The art of sound (music).

To let these "4 arts" go together in harmony and peace, will be able to bring added value on earth.

Or can also be expressed as what one can call "real love"

4 verschillende vormen van communicatie om ons mee uit te drukken.

4 different forms of communication to express human life.

 

Hierboven een schilderij over "Acts" en een theaterplaat die ik ooit maakte van de te dikke heks met de naam "Dulle Griet" die dacht dat alles rond was en dit uitte tot de "heilige Brandaan" die dacht dat het echt dacht de aarde was plat.

Above is a painting about "Acts" and a theater-picture that I made once of the too fat witch with the name of "Dulle Griet" who thought that everything was round and pronounced this to the "holy Brandon" who thought really thought the earth was flat.

Meer van mijn eigen kunst

kun je vinden op: https://kunstvanhans.jouwweb.nl/

More of my own art

you can find on: https://kunstvanhans.jouwweb.nl/ 

 

 

In 2019 kwam ik in aanraking met kunsthistoricus Jan Siesling.

Ik was blij dat ik door een uitgever in Belgie geattendeerd was op zijn komst naar Nederland en dat we elkaar hebben kunnen spreken. Het was toevallig in het voormalige Amsterdamse dans-theatertje "Capain Fiddle"

Onze meningen over de betekenis van kunst kwamen goed met elkaar overeen en daarom noemde Jan mij gelijk zijn kunstbroeder.

"Kunst is meer" is een boekje dat al in alle andere talen verschenen was, behalve dan op dat moment in het Nederlands. En dat terwijl Jan al heel veel voor de kunst in Frankrijk had kunnen betekenen. Na een thuis stop en het uitgeven van zijn boekje "Kunst is meer" ging Jan weer verder naar Misissippi in Amerika.

In 2019 I came into contact with art historian Jan Siesling.

I was glad that a publisher in Belgium made me aware of his coming to the Netherlands and that we were able to speak to each other. It happened to be in the former Amsterdam dance theater "Captain Fiddle"
Our opinions about the meaning of art corresponded well, which is why Jan immediately called me his art brother.


"Art is more" is a book that had already been published in all other languages, except at that time in Dutch.

And that while Jan could have meant a lot for art in France. After a stop at home and publishing his booklet "Art is more" Jan went on to Mississippi in America.

wat is kunst?

kunst "gebeurt" niet zoals vogels en vissen
kunst wordt bepaald door de maatschappij
kunst is een sociale daad
maatschappijen veranderen, kunst verandert

KETEL (DING) UIT CHINA
CA 1000 JAAR VOOR CHRISTUS

ATISCHE DIPOLON KRATER
CA 800 JAAR VOOR CHRISTUS

AMFOOR MET ATLETEN
CA 550 JAAR VOOR CHRISTUS

KETEL (DING) UIT CHINA
CA 1000 JAAR VOOR CHRISTUS

SOLDATEN VAN TERRAKOTTA-LEGER UIT CHINA
CA 220 JAAR VOOR CHRISTUS

VLIEGEND PAARD UIT GENSO, CHINA
CA 200

GROT VAN LASCAUX
- 15 000 VOOR CHRISTUS


KUNST EN DE MENSHEID

WAAROM KUNST?
KUNST MAAKT MENSEN VAN ONS.
KUNST DEELT ONZE MENSELIJKHEID MEE
(COMMUNICEREN)
KUNST BEVESTIGD ONZE MENSELIJKHEID
HET HERINNERT ONS AAN WIE WE ZIJN
WE ZIJN WAT WE WAREN

 

SPANJE
GROT VAN PASIEGA
- 65 000 VOOR CHRISTUS

WIJ ZIJN NEANDERTHALERS???

- WE ZIEN SLECHTS WAT WE WETEN
- WE VINDEN SLECHTS WAT WE ZOEKEN
- HET CONCEPT GAAT AAN DE ONTDEKKING VOORUIT.

 

KUNST EN MAGIE

- KUNST IS GEESTELIJK.
- KUNST GAAT AAN DE GODSDIENST VOORAF.
- KUNST LEGT DE VERBINDING MET HET ONZICHTBARE.
- KUNST MAAKT ONS ONZICHTBAAR.

 

what is art?

art doesn't "happen" like birds and fish

art is determined by society

art is a social act

Societies change, art changes

BOILER (THING) FROM CHINA

CA 1000 YEARS BEFORE CHRIST

ATIC DIPOLON CRATER

CA 800 YEARS BEFORE CHRIST

AMPHORES WITH ATHLETES

CA 550 YEARS BEFORE CHRIST

BOILER (THING) FROM CHINA

CA 1000 YEARS BEFORE CHRIST

SOLDIERS OF TERRAKOTTA ARMY FROM CHINA

CA 220 YEARS BEFORE CHRIST

FLYING HORSE FROM GENSO, CHINA

CA 200

CAVE OF LASCAUX

- 15,000 FOR CHRIST

 

ART AND HUMANITY

WHY ART?

ART MAKES PEOPLE OF US.

ART SHOWS OUR HUMANITY

(TO COMMUNICATE)

ART CONFIRMS OUR HUMANITY

IT REMINDERS US OF WHO WE ARE

WE ARE WHAT WE WERE

 

SPAIN

CAVE OF PASIEGA

- 65,000 FOR CHRIST

 

WE ARE NEANDERTHALERS ???

 

- WE ONLY SEE WHAT WE KNOW

- WE ONLY FIND WHAT WE ARE LOOKING FOR

- THE CONCEPT PROGRESSES THE DISCOVERY.

 

ART AND MAGIC

- ART IS SPIRITUAL.

- ART BEFORE RELIGION.

- ART MAKES THE LINK WITH THE INVISIBLE.

- ART MAKES US INVISIBLE.