Home » Internationaal » Topofthemind GELD » Uitdrukken met het woord

Uitdrukken met het woord

Jezelf uitdrukken doe je dus op vele manieren. We hebben kunnen zien dat we elkaar kunnen belazeren en kunnen bedonderen. Elkaar zelfs vreselijk negatief kunnen gaan beinvloeden. Elkaar zelfs kunnen indoctrineren en doen geloven of verdoven in van alles en nog wat. Langs mijn persoonlijke weg kwam ik dus ook genoeg tegen en werd ik gevormd door ingrijpende gebeurtenissen van mijn bestaan. Dit heeft mij uiteindelijk gebracht tot de acceptatie die zich wist te openbaren in de Bijbel en die door kunstenaars door vele eeuwen heen al kon worden verbeeld. Ook in Den Haag trof ik iemand die zich hier mee bezig hield. Voor veel mensen is het boek van de Bijbel uitsluitend het boek van de zonden en van oorlogen geworden. Toch zie ik die gelijkenis nog steeds niet. Misschien omdat ik een weg ging die anders dan de meesten is gegaan en ik me juist liet voeden door mensen aan de andere kant van de wereld die mij konden doen getuigen van een zeer grote wijsheid, ook al hadden ze het in financieel opzicht veel en veel minder dan ik.

Hieronder dus even mijn verslag over het woord:

EN TOEN ONTSTOND HET WOORD EN KON MEN SPREKEN VOOR DE EEUWIGHEID

OMDAT MET HAD LEREN TEKENEN EN DAARMEE HERKENBARE TEKENS HAD WETEN TE MAKEN.

TEKENINGEN OF LETTERS DIE BIJ ELKAAR GEZET WOORDEN WERDEN.

EN WE LEZEN DAN UITEINDELIJK IN EEN BOEK DAT HET BOEK WERD GENOEMD EEN SCHEPPINGSVERHAAL:

Het BEGIN was er ooit met een WOORD

Het  BEGIN dat verteld werd met  HET WOORD

You express yourself in many ways. We have seen that we can cheat each other and cheat. Being able to influence each other terribly negatively. Even being able to indoctrinate each other and make them believe or numb in anything and everything. Along my personal path I came across enough and I was shaped by radical events of my existence. This ultimately led me to the acceptance that was revealed in the Bible and that could be portrayed by artists through many centuries. I also met someone in The Hague who dealt with this. For many people, the book of the Bible has become exclusively the book of sins and wars. Yet I still don't see that parable. Perhaps because I went a way that went differently than most and I was fed by people on the other side of the world who could make me witness to a very great wisdom, even though they had a lot and a lot to do with it financially less than me.

 
 
 
 


So here is my report about the word:

AND THEN THE WORD WAS CREATED AND COULD BE SPEAKED FOR ETERNITY

BECAUSE IT HAD LEARNED TO LEARN WITH SOME LEARNING SIGNS.

DRAWINGS OR LETTERS THAT WERE PUT TOGETHER.

AND WE READ OUT IN A BOOK THAT THE BOOK WAS CALLED A CREATION STORY:

 

In the BEGINNING the Word was start by a WORD

 

The BEGIN that was told by THE WORD

 

 

 

en het Woord was bij God, 

and the Word was with God,

en het Woord was God.

and the Word was God.

Het woord was bij God in het begin. 

The word was with God in the beginning.

Door het Woord is alles ontstaan 

Through the Word is all created

en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat.          

Hierboven:  het begin van het  verhaal van Johannes.

 

Alles is verhaal dat begon met een woord.

Ieder mens is verhaal

en dat verhaal gaat over

wat wij leven noemen

en laat ons zien

van wat we willen geloven.

Bijvoorbeeld:

Is de aarde plat of is de aarde rond?

and without the Word nothing was made of all that exists.

Above: The beginning of the story of John.

 

 

All is story created

by a word.

Every person is story

and that story is about

what we call life

and let us see

what we want to believe.

For example:

Is the earth flat or is the earth round?

In het Woord was leven

en het leven was

het licht voor de mensen.

 In the Word was life;

and the life

was the light of men

Het licht schijnt in de duisternis

 

en de duisternis

heeft het niet

in zijn macht kunnen krijgen.-

The light shines in the darkness

 

and the darkness

comprehended it can not get

under his control.

Maak een Gratis Website met JouwWeb